Информація для клієнтів Центру

 

Шановні майбутні  студенти та студенти Рів Гош!

Наш Центр проводить гнучку та лояльну політику щодо наших учнів. Ми розробили систему лояльності (перенесення занять з хвороби, відрядження, індивідуальні уроки по 180грн. за годину та ін.), а також правила оплати, відвідування (див. нижче типовий договір та доповнення).

Оплатити курс навчання Ви можете як в офісі Французького Центру Рів Гош, так і у відділеннях будь-якого банку через інтернет або банкомат (у разі таких способів оплати необхідно надіслати нам на пошту інформацію: ПІБ платника та спосіб оплати).

Щоб надати Вам якісні послуги з організації та проведення занять, ми впроваджуємо Правила відвідування нашого Центру у вигляді Договору (який Ви також можете підписати у нашому офісі) та який є ДОГОВОРОМ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ. Зазначені у договорі правила є обов’язковими до виконання. Оплата послуг нашого Центру є підтвердженням того, що Ви ознайомлені з ДОГОВОРОМ, погоджуєтесь з усіма умовами, послугами, цінами, правилами відвідування, опублікованими у Договорі та на нашому сайті.

Договір 

м.Київ.

 Громадянин(ка) ___

 (далі – Замовник) з одного боку, та ТОВ «Французький центр” (далі – Виконавець)  у особі директора Фоміної Оксани Миколаївни, що діє на підставі  Статуту, з другою боку (разом іменовані — Сторони) уклали цей Договір про таке:

1. Предмет Договору

1.1. Виконавець бере на себе зобов’язання надати Замовнику комерційні послуги, а саме: інформаційні, консультаційні та організаційні послуги з питань вивчення французької  мови як іноземної  Замовником чи дитиною Замовника.

Замовник зобов’язаний оплатити такі послуги.

1.2.   Консультаційні   та  організаційні   послуги,   які   надаються   Виконавцем

включають в себе:

–    організацію проведення тестування рівня знань Замовника з французької мови.

–    відповідно до рівня знань, надання Замовнику інформації щодо умов навчання.

1.2.3.      Вирішення усіх організаційних питань щодо:

– організації проведення занять відповідно до узгодженого сторонами графіку занять;

– організації    проведення    занять у відповідно обладнаних учбових приміщеннях;

– організації викладання французької  мови кваліфікованими фахівцями;

2. Права та обов’язки Виконавця

2.1.         Виконувати положення даного Договору.

2.2.         Перенести/відмінити заняття з причин хвороби викладача або неможливості їх проведення за графіком (свята, канікули й т.п.).

2.3.         Якщо існує можливість,  Виконавець організує проведення відмінених занять або по можливості, в будній день, або збільшує тривалість занять на час, необхідний для відпрацювання пропущених занять. Про дату та час проведення перенесеного заняття Виконавець повідомляє Замовника шляхом повідомлення в усній або письмовій формі .

2.4.         В разі неможливості проведення занять, відмінити їх. У випадку неможливості провести перенесені/відмінені заняття. Виконавець зараховує сплачену суму коштів за непроведені заняття як часткову оплату за наступний навчальний період.

2.5.         Встановлювати, чи змінювати ціни за послуги, що передбачені цім договором (ціна, та кількість занять, що було передплачено до дати зміни ціни є незмінними, та діють до закінчення передплаченого періоду чи кількості занять), попереджати про зміни на веб-сайті замовника http://francais.kiev.ua/ та\або об’явою в офісі за місцем проведення занять з зазначенням дати зміни цін.

3. Обов’язки Замовника

3.1. Своєчасно внести (вносити) плату за отримання послуг відповідно до даного Договору .

3.1.1 Після оплати за обраний період студент зараховується до обраної за рівнем і розкладом групи.

3.1.2. Кошти, сплачені за навчання в групі, поверненню не підлягають, якщо студент відвідав хоча б одне заняття з оплаченого періоду.

3.2. Інформувати Адміністрацію Центру щодо можливих змін стосовно питань з навчання, а також щодо зміни особистої інформації (номеру телефону,  факсу, e-mail тощо) , не пізніше , ніж за 3 (три) дні до здійснення  вище вказаних подій.  В іншому випадку,  Виконавець не несе відповідальності за питання з навчання, що не були своєчасно узгодженні,   та неотримання Замовником  інформації від Виконавця що до будь-яких змін в процесі навчання  (змін у розкладі, навчальному процесі, організаційних питань  тощо), зазначених у п. 2.2, 2.3, 2.4, не зараховує сплачену суму коштів за такі заняття як часткову оплату за наступний навчальний період.

3.3. В разі неможливості відвідування  заняття згідно розкладу, попередити Виконавця не менш ніж за 24 (двадцять чотири) години до заняття у письмовій формі, за допомогою електронної пошти на адресу [email protected],

де повинна бути наступна інформація: Прізвище… № групи…буде відсутній(ня) ….дати відсутності на заняттях.

3.4. Попередити Виконавця про намір призупинити навчання на останньому оплаченому занятті або раніше, в іншому випадку місце в групі залишається закріпленим за Замовником, і  пропущені  заняття вважаються відвіданими  в звичайному порядку і підлягають оплаті .

3.5. Виконувати положення даного Договору.

4. Плата за надання послуг та порядок розрахунків

4.1. Розмір плати за послуги Виконавця встановлюється залежно від обсягу програми занять, проходження якої організовує  Виконавець

4.2.   Замовник,  після  вибору  програми, розкладу занять та визначення  рівня   знань, вносить передоплату за послуги Виконавця щомісячно, але не менш,  ніж за чотири  тижні  навчання.

4.3. Оплата за наступний період вноситься в день останнього оплаченого заняття або раніше (групові та індивідуальні уроки тощо).

4.4. Слухач не може відвідувати неоплачені заняття (групові та індивідуальні уроки тощо).

4.4. У разі порушення термінів внесення щомісячної передоплати, слухач втрачає своє місце в групі (для групових занять, чи розклад індивідуальних уроків тощо) і Договір вважається достроково розірваним.

5.      Визначення дня початку надання послуг та дня закінчення надання послуг

5.1. Днем початку надання послуг вважається день підписання Договору або день оплати послуг за перший місяць навчання залежно від того, яка подія настане раніше.

5.2. Днем закінчення надання послуги вважається останній день, за який внесено оплату за надання послуг. Період від дня початку надання послуг до дня закінчення надання послуг вважається періодом надання послуг.

Про належне надання Виконавцем послуг, визначених даним Договором в кожному  оплатному періоді, в якому вже надано послуги, свідчить оплата Замовником  послуг Виконавця за наступний  період відповідно до п. 4.3 даного Договору.

5.3. Акт вважається  підписаним,  а послуги –  надані  належним  чином в повному обсязі в день закінчення надання послуг.

6. Відповідальність Сторін

6.1. У випадку порушення зобов’язань, що виникають з цього Договору, Сторони несуть відповідальність, визначену чинним в Україні законодавством.

6.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

7.     Форс-мажор

7.1.         Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань, передбачених Договором, якщо це невиконання стало наслідком випадку або обставин непереборної сили, що не залежать від волі Сторін та знаходяться поза сферою їх контролю. Такі обставини включають стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки, тощо): обставини суспільного життя (війни, блокади, громадські хвилювання,  епідемії, страйки, бойкоти, тощо), аварії систем життєзабезпечення (енергопостачання, каналізації, водопостачання, теплопостачання) тривалістю понад 2 доби, а також видання органів державної влади чи місцевого самоврядування (в т.ч. введення карантину), інші законні або незаконні заборонні заходи названих органів (далі “форс-мажор”).

7.2. Сторона, що не має можливості належним чином виконати свої зобов’язання за цим Договором та/або додатковими угодами внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна повідомити іншу Сторону про їх виникнення протягом 72 год використовуючи засоби зв’язку . Факт настання форс-мажорних обставин може  бути підтверджений, відповідно до виду форс-мажорних обставин, довідкою Торгово-промислової палати України, органів державної влади чи місцевого самоврядування, а також/або довідкою житлово-експлуатаційної контори. В разі аварії систем життєзабезпечення (енергопостачання. каналізації. водопостачання, теплопостачання) терміном до 5 діб факт настання форс-мажорних обставин може бути підтверджений особисто (при зустрічі, чи в телефонному режимі). Неповідомлення чи несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення дії форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права на них посилатись.

Якщо форс-мажорні обставини продовжуються понад 3 (три) місяці, кожна із Сторін має право на розірвання даного Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше як за 20 днів до розірвання. В даному випадку. Договір вважатиметься припинений на 10-тий календарний день рахуючи з дати відправки Стороною-ініціатором другій Стороні відповідного обгрунтованого повідомлення про припинення його дії.

7.3. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від плати за послуги, надані до їх виникнення.

8.      Зміна, розірвання та припинення дії Договору

8.1. Ціна та кількість замовлених занять є незмінні на передплачений Замовником період. Зміни і доповнення до Договору приймаються за взаємною згодою Сторін та оформляються у вигляді Додаткових угод, що становитимуть невід’ємну частину Договор).

8.2. Дія Договору припиняється після повного та належного виконання Сторонами своїх зобов’язань, після відмови однієї із сторін від договору або його розірвання у випадках, передбачених даним Договором або законодавством України.

8.3. Цей Договір може бути достроково розірвано:

8.3.1. За взаємною домовленістю сторін. У випадку встановлення недоцільності або неможливості виконання зобов’язань за Договором зацікавлена сторона вносить пропозицію про дострокове розірвання Договору.

8.3.2.      При невиконанні зобов’язань або порушенні умов цього Договору Замовником, в тому числі, якщо Замовник систематично (два і більше разів) не дотримується Правил для слухачів ТОВ «ФРАНЦУЗЬКИЙ ЦЕНТР», Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати Договір з висуненням вимог про відшкодування завданих збитків. При цьому, Договір вважається розірваним в односторонньому порядку з моменту отримання Замовником відповідного обгрунтованого повідомлення про припинення його дії.

8.3.3.      За рішенням суду, внаслідок вимоги однієї із сторін у разі істотного порушення цього Договору другою із сторін. Істотним, в даному випадку, є таке порушення Договору, коли внаслідок завданої ним шкоди одна із сторін  значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладені Договору.

8.3.4.      В інших випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України.

9.      Вирішення спорів.

9.1. Усі   спори,   що   виникають  з  цього  Договору   або   пов’язані   з   ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.2.         Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується    в   судовому    порядку    за    встановленою    підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

10.   Дія Договору

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами, чи оплати послуг, і діє до повного виконання сторонами взятих на себе зобов’язань, але не більше ніж до __ . Усі додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають силу Договору.

10.2. Недійсність одного чи декількох положень Договору не тягне за собою недійсності Договору в цілому.

11.    Інші умови

11.2. Сторони здійснюють обмін інформацією щодо змін в процесі навчання.

11.1.  Цей Договір укладено при  повному   розумінні Сторонами  предмету Договору у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Додаток

 1. У випадку , якщо Замовник вд’їзжає у командировку або відпустку , та пропускає 4 (чотирие) та більше  занять поспіль , він має надати документи (командировочний лист з датами, путівку з датами, квитки та інше) не пізніше, ніж за 3 (три) дні , до дня відсутності на занятті за цією причиною.

В такому випадку Виконавець зараховує 100% від сплаченої суми коштів за заняття, які припадають на дати відсутності у наданих вищевказаних документах, як часткову оплату за наступний навчальний період . У випадку несвоєчасного попередження про  неможливість бути присутнім на занятті, заняття вважатиметься проведеним Виконавцем і відвіданим Замовником, а кошти  – сплаченими , і поверненню або зарахуванню, як часткова оплату за наступний навчальний період, не підлягає. Скористатися цією можливістю можливо один раз на 4 місяці.

2. У випадку хвороби Замовник має як найшвидше попередити Виконавця про можливі пропуски занять (в день хвороби, якщо співпадає з днем проведення занять, або зазадалегіть). У випадку хвороби  , яка тягнулася більше , ніж 8 календарних днів і Замовник не відвідував 4 (чотири) або більше занять поспіль , сплачені кошти зараховуються  Замовнику по схемі: якщо пропущено 2 або 3 урока – кошти перераховуються  за 1 урок, 4 або 5 уроків – за 2, 6 або 7 – за 3…) , за  умови пред’явлення Замовником Виконавцю довідки із медичного закладу  / лікувального  листа  встановленого зразку , що містить інформацію про прізвище та ім’я Замовника, причину звернення в лікувальний заклад, або діагноз, тривалість захворювання з печаткою лікувального закладу та підписом або власної печаткою лікаря, який надавав лікувальні послуги  (або пред’явити оригінал для ознайомлення), про факт хвороби не пізніше, ніж  через 10 днів із дати закінчення  лікування / закриття лікувального листа . В разі  затримки перед’явлення  довідки / лікувального листа, сума оплати за заняття, що не відвідувались  зарахуванню, як часткова оплату за наступний навчальний період, не підлягає.

3. Студенти мають можливість перенести пропущені заняття по наступним правилом: 1 день за кожний період у  8 (вісім) оплачених занять (4 тижні поспіль) , якщо попередили адміністрацію про свою відсутність на уроці за 24 години до уроку (за допомогою електронної пошти на адресу [email protected]). В такому випадку Французький Центр РІВ ГОШ зараховує 100% від сплаченої суми коштів за пропущені заняття як часткову оплату за наступний навчальний період.

4. У випадку порушення термінів попередження про  неможливість бути присутнім на занятті, зазначених у цьому додатку, заняття вважатимуться проведеними Виконавцем і відвіданим Замовником, а кошти  зарахуванню, як часткова оплата за наступний навчальний період, не підлягають.

5. В будь-яких інших випадках усі пропущені заняття вважаються проведеними Французьким центром Рів Гош і відвіданими Студентом.

6. Студент, після оплати навчання у групі, має право замовити індивідуальні уроки за ціною 250 грн\60 хв під час фактичного відвідування групових занять, але не більше, ніж 4 індивідуальних заняття по 60 хв на кожний період у  8 (вісім) оплачених занять (4 тижні поспіль).

7. Умови пунктів 1-6 є програмою лояльності до Замовника та незмінні на передплачений Замовником період. Програма лояльності може змінюватись Виконавцем в односторонньому порядку, про що буде повідомлено на веб-сайті замовника http://francais.kiev.ua/ та\або об’явою в офісі за місцем проведення занять.